FREESCALE SEMICONDUCTOR - MPC5566EVB - 评估板套件 MPC5566MZP132

FREESCALE SEMICONDUCTOR - MPC5566EVB - 评估板套件 MPC5566MZP132
制造商:FREESCALE SEMICONDUCTOR
库存编号:
制造商编号:MPC5566EVB
库存状态:上海 0 , 新加坡 0 , 英国4
包装规格:1
最小订单量:1
多重订单量:1
单位价格(不含税):CNY 8,198.80
价格:
数量 单位价格(不含税)
1+  CNY 8,198.80

订购
描述信息:
  • 工具/板应用:Evaluation
  • 开发工具类型:Hardware - Eval/Demo Board
  • 支持器件:MPC5566MZP132
产品属性:

重量(公斤):0.4
原产地:
最近制造加工所发生的国家:

描述信息:
  • 工具/板应用:Evaluation
  • 开发工具类型:Hardware - Eval/Demo Board
  • 支持器件:MPC5566MZP132